Положення про КНП «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради (далі – КНП «МЛ № 3» КМР) є заклад охорони здоров’я, створений з метою забезпечення потреб населення у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі.

1.2. КНП «МЛ № 3» КМР створена за рішенням органу місцевого самоврядування (далі – Засновник) відповідно до його повноважень та підпорядковується Засновнику.

1.3. КНП «МЛ № 3» КМР є юридичною особою.

1.4. КНП «МЛ № 3» КМР проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до законодавства.

1.5. КНП «МЛ № 3» КМР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Ліквідація та реорганізація КНП «МЛ № 3» КМР здійснюються за рішенням Засновника відповідно до законодавства.

ІІ. Предмет діяльності

2.1. Основними завданнями КНП «МЛ № 3» КМР є:

2.1.1. Організація надання прикріпленому населенню вторинної медичної допомоги.

2.1.2. Забезпечення належної доступності та якості вторинної медичної допомоги для прикріпленого населення.

2.1.3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу (далі ─ ПМСД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі ─ ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі ─ ЕМД).

2.1.4. Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

2.1.5. Планування розвитку ВМД.

2.1.6. Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ВМД.

2.1.7. Здійснення фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення ВМД.

2.1.8. Забезпечення взаємодії між підрозділами ВМД в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань КНП «МЛ № 3» КМР забезпечує:

2.2.1. Надання населенню ВМД.

2.2.2. Належну та рівну доступність ВМД для населення.

2.2.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ВМД.

2.2.4. Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я відповідно до медичного маршруту пацієнта.

2.2.5. Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на первинному та третинному рівнях.

2.2.7. Діяльність з придбання, перевезення, зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у відповідному Порядку.

2.2.8. Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.

2.2.9. Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань.

2.2.10. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.

2.2.11. Проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

2.2.12. Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування за профілями своїх спеціалістів

2.2.13. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності.

2.2.14. Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на
медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

2.2.15. Взаємодію своїх структурних підрозділів з навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

2.2.16. Управління та контроль якості надання медичної допомоги у структурних підрозділах.

2.2.17. Організаційно-методичну роботу з надання ВМД у структурних підрозділах за такими напрямами:

2.2.17.1. Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації.

2.2.17.2. Звітування відповідно до підпорядкування та надання оперативної інформації.

2.2.17.3. Аналіз стану здоров’я населення за окремими класами хвороб.

2.2.17.4. Вивчення і прогнозування потреби населення у ВМД.

2.2.17.5. Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення.

2.2.17.6. Аналіз доступності ВМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення.

2.2.17.7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі безперервне навчання кадрів без відриву від виробництва (разом з вищими медичними навчальними закладами).

2.2.17.8. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ВМД, сучасних інформаційних технологій.

2.2.17.9. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ВМД.

2.2.18. Аналіз стану фінансового забезпечення ВМД і його структурних підрозділів та розробляє фінансові плани.

2.2.19. Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ВМД та його підрозділів.

2.2.20. Утримання будівель, споруд і технічних засобів ВМД та його підрозділів у належному стані.

2.2.21. Належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у підрозділах ВМД.

2.2.22. Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ВМД.

2.2.23. Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю.

2.2.24. Планування ремонтно-будівельних робот, оснащення медичним обладнанням та інвентарем.

ІІІ. Управління

3.1. Очолює КНП «МЛ № 3» КМР головний лікар, який призначається на посаду наказом Засновника.

3.2. Повноваження головного лікаря:

3.2.1. Здійснює загальне керівництво КНП «МЛ № 3» КМР.

3.2.2. Спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції ВМД.

3.2.3. Призначає своїх заступників та керівників структурних підрозділів КНП «МЛ № 3» КМР.

3.2.4. Здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у КНП «МЛ № 3» КМР за погодженням з керівниками структурних підрозділів.

3.2.5. Затверджує плани роботи КНП «МЛ № 3» КМР та його структурних підрозділів.

3.2.6. Затверджує режим роботи КНП «МЛ № 3» КМР та його структурних підрозділів за поданням їх керівників.

3.2.7. Організує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів КНП «МЛ № 3» КМР;

3.2.8. Видає накази по КНП «МЛ № 3» КМР.

3.2.9. Затверджує посадові інструкції працівників КНП «МЛ № 3» КМР.

3.2.10. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у КНП «МЛ № 3» КМР.

3.2.11. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у КНП «МЛ № 3» КМР.

3.2.12. Заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку.

3.2.13. Укладає договори від імені КНП «МЛ № 3» КМР.

3.2.14. Представляє інтереси КНП «МЛ № 3» КМР в органах судової влади.

3.2.15. Від імені власника підписує колективний договір з профспілковим уповноваженим трудового колективу КНП «МЛ № 3» КМР.

ІV. Організаційна структура

4.1. Структурними підрозділами КНП «МЛ № 3» КМР є:

4.1.1. Адміністративна частина/управління.

4.1.2. Господарська частина.

4.1.3. Лікувально-профілактична служба, що складається з лікувальних та допоміжних відділень КНП «МЛ № 3» КМР.

V. Взаємодія та контроль діяльності

5.1. За необхідності надання пацієнту високоспеціалізованої допомоги КНП «МЛ № 3» КМР направляє пацієнтів згідно з показаннями до закладів охорони здоров’я ТМД відповідної спеціалізації.

5.2. За необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад ТМД ВМД здійснює виклик бригади швидкої медичної допомоги.

5.3. КНП «МЛ № 3» КМР взаємодіє із закладами охорони здоров’я та іншими закладами і установами, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ВМД.

5.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим у ВМД здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги вимогам державним стандартів, нормативів, клінічних протоколів, інших документів з медичної практики.

5.5. Здійснення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів лікарських відділень.

5.6. Здійснення вибіркового внутрішнього контролю якості роботи підрозділів КНП «МЛ № 3» КМР покладається на заступників головного лікаря КНП «МЛ № 3» КМР.

5.7. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в КНП «МЛ № 3» КМР покладаються на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар.

VI. Джерела фінансування

6.1. Основним джерелом фінансування КНП «МЛ № 3» КМР є кошти місцевого бюджету.

6.2. Іншими джерелами фінансування КНП «МЛ № 3» КМР можуть бути джерела, що не заборонені чинним законодавством.

VII. Повноваження трудового колективу

Працівники КНП «МЛ № 3» КМР провадять свою діяльність відповідно до чинного законодавства та колективного договору.